Quo vadis, Na Poříčí

Ulice Na Poříčí je přibližně 600 metrů dlouhá a pojmenovaná podle osady Poříčí, která vznikla „při řece“ a patří k nejstarším osídleným oblastem v Praze. Čemu dnes čelí a jak ji vidí Marek Tichý ze studia TaK?

Dnes je tato ulice atraktivní čítankou moderní architektury a zahrnuje objekty, jakými byl ve své době nejmodernější obchodní dům v Evropě Bílá labuť, budova Banky československých legií, Palác AXA a YMCA nebo slavný Hotel Imperial v art deco stylu. Kromě nich nabízí Na Poříčí dodnes velké procento obytných domů se stálými obyvateli, ale také vysokou koncentraci pracovních míst – ulicí projde denně přes třicet tisíc lidí! Téměř celá má městotvorný charakter, nebo alespoň potenciál. Ale má i jedno minus – město se o její další rozvoj aktivně nestará.

Návrh na revitalizaci ulice Na Poříčí byl zpracován v ověřovací studii již v roce 2009. V současné době – tedy po deseti letech – je projekt ve fázi zadání dokumentace pro územní rozhodnutí. Návrh úprav vychází z potřeby zvýšit komfort a atraktivitu ulice pro chodce; má zde dojít k redukci tranzitních průjezdů a v souvislosti s úpravami na okolních komunikacích i ke snížení dopravních toků. V tomto ohledu je studie zpracována s využitím dat shromážděných IPR a vyhodnocovaných v průběhu posledních několika let Odbory dopravy MČ P1 a MHMP.

Potřebu revitalizovat oblast Na Poříčí zviditelňuje i občanská iniciativa GoFlorenc, která za tímto účelem vznikla v roce 2015. Jejím cílem je dosáhnout takové změny, aby se lokalita stala atraktivní nejen pro návštěvníky a turisty, ale hlavně pro lidi, kteří zde žijí a pracují.

V jakém stavu je revitalizace lokality nyní, jsme se zeptali Ing. arch. Marka Tichého ze studia TaK, který je v projektu činný již přes deset let.

Jaké kroky pokládáte za rozhodující, aby lidé uvěřili, že zde skutečně k úpravám v dohledné době dojde?

Za důležité považuji započetí projekční přípravy a zejména zahájení příslušných správních řízení, zejména územního řízení a navazujícího stavebního povolení tam, kde to bude třeba. Domnívám se, že při trvalém zájmu veřejnosti i shodě městské části s magistrátem na účelnosti této investice bude vydání příslušných povolení spouštěcí mechanismus pro zahájení realizace.

Jaký je váš reálný časový odhad dokončení?

Tohle si netroufám odhadovat, projekt není v principu výrazně komplikovanější než ty, které se na území Prahy 1 realizovaly v posledních letech. Přešlapování kolem jeho zahájení je ale již dlouhé.

Můžete našim čtenářům sdělit vizi zkušeného urbanisty, jak by jednou lokalita Na Poříčí mohla nebo měla vypadat?

Zvýšit bezpečnost a komfort ulice pro chodce vidím jako prvořadé, tím se zajisté zvýší i atraktivita lokality. Zásadní je v tomto ohledu požadavek na zklidnění dopravy, zkvalitnění a rozšíření pobytových ploch, doplnění městského mobiliáře, zlepšení kvality veřejného osvětlení a dát prostor i výsadbě stromů. Ulice Na Poříčí se má opět stát viditelnou městskou třídou s kvalitním prostředím nejen pro návštěvníky (v okolí je nyní devět hotelů), ale hlavně pro lidi, kteří zde žijí a pracují.

O dalších postupech úřadů vás budeme nadále informovat. Výsledky dotazníku, jaké úpravy si přeje veřejnost v této lokalitě, najdete na www.goflorenc.cz.

Ing. arch. Marek Tichý založil architektonickou kancelář TaK v roce 2002. Se svými třiceti kolegy mají v portfoliu více než šedesát projektů rekonstrukcí a přestaveb památkově chráněných objektů v Praze. Vedle parku Kampa, Slovanského ostrova nebo Anenského náměstí aktuálně připravují konverzi území na rozhraní Pařížské třídy a Dvořákova nábřeží. Hledání autentického architektonického výrazu, rovnováhy mezi památkovou ochranou a požadavky na soudobou a funkční stavbu prezentují nejen ve vlastní tvorbě, ale i na profilových výstavách, přednáškách a v publikacích.

Více na: tak2002.cz.

19. 5. 2020